תקנון מערכת HomeNet

 

הסכם משתמש

1. הגדרות

משמעותם של המושגים המפורטים מטה הינה כאמור בצידם:

אזור פתוח      אזור באתר המותר לשימוש כל המשתמשים כקבוע בהסכם זה.

גוף תשלומים תאגיד או יחיד המספקים שירותי סליקה, קבלת תשלומים, העברת תשלומים, חשבונות וירטואלים, ארנק אלקטרוני או כל שירות דומה.

האתר               https://www.homenet.org.ilומובהר במפורש כי המושג אינו כולל אתרים או כתובות אינטרנט אחרות המאוזכרים באתר, בין אם בדרך של קישור, פרסום או אזכור ובין בכל דרך אחרת.

החברה            הומנט תשלומים בע"מ ח.פ. 515213833.

ועד                  נציגות אשר נבחרה על פי דין לפעול בשם הדיירים.

הדיירים          דיירי הבית המשותף הזכאים על פי דין לבחור את חברי הועד.

יישומון           היישומון (אפליקציה) HomeNet.

מנהל האתר    אדם אותו מינתה החברה לתפקיד מנהל האתר.

מערכת           

HomeNet      האתר והיישומון.

מסלול                        

תשלומים        מסלול המאפשר שימוש באתר לשם ביצוע תשלומים.

משתמש          כל העושה שימוש כלשהו באתר ו/או ביישומים בו לרבות גלישה, צפיה בתכנים, העלאת תכנים, הורדת תכנים וכל שימוש אחר.

נציג                 אדם אותו מינה הועד לייצג את הועד ולפעול אל מול החברה.

סיסמא            צירוף תווים ו/או ספרות שיידרש המשתמש למסור לצורך גישה לתכנים המופיעים באתר.

שם משתמש   כינוי המורכב מתווים ו/או ספרות אשר יאפיין את מקבלו ויבדילו ממשתמשים אחרים.

 

2. הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כתנאי לשימוש באתר, ביישומיו ובתכניו כי:

   2.1          הינו בן 18 שנים לפחות;

   2.2          קרא והבין את הוראות הסכם המשתמש והוא מתחייב לקיימן כתנאי לשימושו במערכת HomeNet;

   2.3          הוראות הסכם המשתמש מחייבות את המשתמש, שלוחיו וכל הבאים מכוחו;

   2.4          אין בשימוש במערכת  HomeNetלפטור או להקל מכל חובה אשר חלה עליו על פי כל דין;

   2.5          ישתמש במערכת HomeNet אך ורק בהתאם להוראות כל דין;

   2.6          לא יעלה למערכת HomeNet תכנים האסורים על פי דין וכן לא יעלה תכנים פוגעים, בוטים או שיש בהם לבזות, להשפיל או לפגוע, תכנים שמטרתם קידום עניין אישי או מסחרי, תכנים המפרים זכויות קניין רוחני, הפוגעים בפרטיות, בתקנת הציבור בביטחון המדינה או תכנים מסוג שמנהל האתר ביקש שלא להעלות;

   2.7          הוא בוחר להשתמש במערכת HomeNet בכל זמן נתון במצבה כמות שהיא;

   2.8          מערכת HomeNet אינה מציעה שירות חיוני והוא חופשי שלא להשתמש בה;

   2.9          הוא מוותר באופן מלא ומוחלט על כל זכות ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד מערכת HomeNet, החברה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, ספקיה, שלוחיה ונציגיה בכל עניין הנוגע למערכת HomeNet, תכני מערכת HomeNet, הפעלת מערכת HomeNet, פעילות מערכת HomeNet והיישומים המוצעים ו/או שאינם מוצעים במסגרתה, בין אם בגין פעולתם, אי פעולתם או כל עניין אחר ובאשר לכל מעשה או מחדל של צד שלישי לרבות כל משתמש, גוף תשלומים או מי מטעמם;

2.10          כי ידוע לו כי גופי התשלומים הם גופים משפטיים ועסקיים נבדלים ונפרדים מן החברה וכי ההתקשרות עימם הינה באחריותו ובשיקול דעתו של המשתמש לבדו ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה בכל עניין הקשור בגופי התשלומים;

2.11          ידוע לו והוא מסכים כי החברה תהא רשאית לעשות כל שינוי שתמצא לנכון במערכת HomeNet ובתכניה, לרבות הפסקת פעילותה החלקית ו/או המוחלטת של מערכת HomeNet וכן לערוך כל שינוי שתמצא לנכון בהסכם משתמש זה מבלי שתהיה למשתמש טענה בשל כך;

2.12          המשתמש מתחייב לפעול בכל עת בהתאם לנוסח הסכם המשתמש כפי שיופיע בזמן הרלוונטי במערכת HomeNet ובאין כזה לפי הנוסח האחרון שפורסם במערכת HomeNet והנחיות החברה ובעצם השימוש במערכת הוא מסכים במפורש לכל תנאי הסכם המשתמש העדכניים כפי שיהיו מעת לעת, בשים לב לכך שבאפשרותו של המשתמש להפסיק את השימוש במערכת HomeNet בכל עת;

2.13          ידוע לו והוא מסכים כי במערכת HomeNet מופיעים תכנים אשר מועלים בידי משתמשים אחרים, ספקי תוכן, מפרסמים וכותבים וכי מערכת HomeNet  והחברה, לרבות מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה ושלוחיה אינם אחראים לתכנים אלה, לעצם העלאתם ולתוכנם וכי על המשמש לבדוק בעצמו את המידע המופיע במערכת HomeNet, נכונותו, התאמתו ותקפותו ולהיעזר בבעלי המקצוע וביועצים המתאימים לשם כך;

2.14          ידוע לו והוא מסכים לכך שהחברה רשאית לעשות שימוש בצדדים שלישיים לשם הקמת, תחזוקת, הגנת והפעלת מערכת HomeNet והוא מסכים כי כל מידע שמסר יועבר במסגרת זו לצדדים שלישיים כאמור;

2.15          ידוע לו והוא מסכים כי המידע במערת HomeNet אינו מהווה יעוץ משפטי, כלכלי, פיננסי, מקצועי או אחר ועל המשתמש להיעזר בייעוץ מתאים לבחירתו ועל חשבונו ככל והוא מעוניין בכך או נזקק לכך;

2.16          ידוע לו והוא מסכים כי מערכת HomeNet והחברה אינם עורכים ו/או בוררים תכנים אותם מעלים משתמשים למערכת HomeNet ולפיכך על המשתמש לצפות כי יופיעו במערכת HomeNet תכנים מגוונים ככל שניתן למצוא במרשתת;

2.17          ידוע לו והוא מסכים כי הגישה למערכת HomeNet ולשירותים המוצעים בה תלויים בפעילותם התקינה של מחשבים, שרתים, רשתות תקשורת, ממשלות וגופים רגולטוריים, מתקפות סייבר, תוכנות וחומרות שונות ופעילות זו עלולה להיפגע מסיבות שונות לרבות שיבושים באספקת החשמל, תקלות מכניות, שגיאות או תקלות בתוכנה, היזק או חבלה מכוונת, הפסקה או שיבושים בפעילות של ספק שירות, צד שלישי, פעולה שילטונית, שביתות, עיצומים, פגיעת תוכנה לרבות מסוג וירוס, סוס טרויאני או כל סיבה אחרת וכי לא תהיינה לו כל עילה או טענה מכל מין וסוג שהוא בכל אחד מן המקרים האמורים מעלה ובכל מקרה אחר של שיבוש שמקורו בתוכנה, חומרה, פעילות רשות שלטונית, פעולה לוחמתית, מתקפת סייבר, רשתות חשמל ורשתות תקשורת כנגד האתר, החברה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה ושלוחיה;

2.18          ידוע לו והוא מסכים כי מערכת HomeNet אינה מספקת שירותי אחסון מידע מכל סוג שהוא ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לדאוג לשמירה וגיבוי לכל מידע אותו יעלה למערכת HomeNet ובכלל;

2.19          ידוע לו והוא מסכים כי מערכת HomeNet והזכויות בה, לרבות זכויות הקניין הרוחני, הזכויות בעיצוב, בקוד המקור, במבנה ובתכניו שייכים לחברה והמשתמש מתחייב שלא לשנותם, להעתיקם או לעשות בהם שימוש כלשהו בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

2.20          ידוע לו והוא מסכים כי פרסומים ופרסומות העשויים להופיע מעת לעת במערכת הינם פרסומים של צדדי ג' ועל אחריותו של המפרסם בלבד ועל המשתמש החובה לבדוק את נכונותם ולשקול את מעשיו וכי החברה אינה אחראי לתוכן הפרסומים, לשירות או לטובין שבפרסום, לכדאיות או להתאמת המוצע למשתמש או לכל עניין אחר הקשור בפרסומים המופיעים באתר.

 

3. השימוש באתר

   3.1          השימוש במערכת HomeNet הינו כמות שהוא - "as is". החברה אינה מספקת מצג מחייב כלשהו אשר לטיב פעולת מערכת HomeNet והשירותים המוצעים במסגרתה, ביחס להתאמתה לצרכי המשתמש ובכלל, ביחס להתקשרויות עם גופי תשלומים או צדדים שלישיים או בכל עניין אחר.

   3.2          השימוש במערכת HomeNet מותנה ברישום בהתאם להנחיות המופיעות בה מעת לעת ולקיום הוראות הסכם המשתמש ומנהל האתר.

   3.3          הרישום למערכת HomeNet הינו בלא תשלום. השימוש במסלול התשלומים ובשירותים נוספים אותם עשויה להציע מערכת HomeNet יחויב בתשלום בשיעורים ובאופן שיקבעו ויפורטו במערכת HomeNet מעת לעת, אף בנוסף לעלויות התקשרות המשתמש עם גוף התשלומים. עלות השירותים תיקבע בידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ונתונה לשינויים והמשתמש נותן לכך את הסכמתו מראש.

   3.4          השימוש במסלול התשלומים כרוך בעלות כספית וכן במסירת פרטי כרטיס אשראי לגוף תשלומים באמצעות המרשתת.

   3.5          מערכת HomeNet מבקשת מן המשתמשים למסור שם, מספר טלפון וכתובת דוא"ל בלבד. אין להעלות למערכת HomeNet נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו. משתמש הנתקל בפניה בניסיון לקבל מידע כזה הנחזית או מתיימרת להיות פניה מאת מערכת HomeNet או החברה מתבקש להודיע על כך מייד למנהל האתר ולא לשתף פעולה עם הפניה.

   3.6          המשתמש מתיר לחברה לשמור במערכת HomeNet את הפרטים שימסור בעת הרשמתו. המשתמש יעדכן במערכת כל שינוי בפרטים אותם מסר בעת הרשמתו.

   3.7          המשתמש מסכים כי מערכת HomeNet תשמור תקשורת שביצע באמצעותה מבלי שיהיה בכך לחייבת את החברה לעשות כן.

   3.8          המשתמש ישמור את שם המשתמש והסיסמא ולא ימסור אותם לצד שלישי, לא יתיר שימוש של צד שלישי בהם וידווח לחברה, באמצעות מערכת HomeNet על כל שימוש או חשד לשימוש של צד שלישי כאמור בשם המשתמש ו/או הסיסמא.

   3.9          הצטרפות למסלול התשלומים מותנית באישור אסיפת הדיירים בבית המשותף ובאישור מנהל האתר לבקשת הצטרפות למסלול התשלומים לפי נוסח בקשת הצטרפות למסלול התשלומים המופיעה בקישור זה.

3.10          מנהל האתר רשאי להפסיק לאלתר את שימושו של משתמש במערכת HomeNet באופן מלא או חלקי, להסיר תכנים, קישורים ותוכנות וכן למחוק קישורים ותוכנות באופן זמני ו/או קבוע, בכל מקרה של הפרת הוראה מהוראות הסכם משתמש זה בידי המשתמש ובכלל, במקרה של הפרת כל הוראה המופיעה במערכת HomeNet, במקרה של הפרת הוראה של מנהל האתר, במקרה של הפרת הוראה בדין, במקרה של סכנה אפשרית לפעילותה התקינה של מערכת HomeNet, במקרה סכנה לנזק או להפרעת פעילותה התקינה של תוכנה כלשהי וכן לפי שיקול דעתו המוחלט.

3.11          מובהר כי להוציא פרטי כרטיס האשראי במסלול התשלומים יהיה המידע אותו יעלה משתמש במערכת HomeNet נגיש לכל משתמש. על המשתמש להפעיל שיקול דעת בבחירת המידע אותו הוא מעלה למערכת HomeNet.

3.12          כל משתמש אשר מצרף בניין למערכת HomeNet מצהיר בכך כי מונה כדין על ידי ועד אותו בניין לעשות כן.

3.13          הועד ימנה נציג שיפעל מטעמו במערכת HomeNet ויודיע על כך לחברה כאמור בתקנון זה. הוועד ימסור לחברה תיבת תואר אלקטרוני ייעודית באמצעותה תתבצע התקשורת עם הנציג.

3.14          הנציג לבדו יהיה מוסמך לפעול בשם הוועד בכל עניין הנוגע לשימוש במערכת HomeNet. הועד והמשתמשים מצהירים כי הנציג הינו שלוח שלהם, כי מעשיו מחייבים אותם והם פוטרים בזאת את החברה מראש מכל תביעה או טענה בקשר עם מעשה או מחדל של הנציג ומקבלים אחריות מלאה בגינם לרבות בכל עניין כספי בלא יוצא מן הכלל.

3.15          מידע שתפרסם החברה במערכת HomeNet או תשלח לתיבת הדואר האלקטרוני של משתמש במערכת HomeNet יחשב כאילו התקבל אצל המשתמש משעה שפורסם או נשלח למשתמש לפי המוקדם.

3.16          החברה רשאית לשנות או להפסיק, באופן חלקי או מלא, את פעילות מערכת HomeNet ו/או כל חלק ממנה מעת לעת או לחלוטין, ולשנות את תעריפי השימוש במסלולים השונים ובשירותים השונים אשר מוצעים במערכת HomeNet והמשתמש מסכים לכך במפורש. הודעה שתימסר במערכת HomeNet בעניין תחייב את המשתמש.

3.17          מערכת  HomeNetוהחברה אינן ולא תהיינה  צד ליחסי המשתמשים או מי מהם בינם לבין עצמם, לרבות בין הדיירים לוועד, בין חברי הוועד לבין עצמם ובין הדיירים לבין עצמם. השימוש במערכת HomeNet אינו פוטר ממילוי כל חובה חוקית אשר חלה על מי מן המשתמשים (לרבות הוועד).

3.18          החברה רשאית אך אינה חייבת לערוך בדיקות ובירורים כפי שתמצא לנכון ביחס לנתונים שמסר משתמש והמשתמש מתחייב לשתף פעולה עם החברה ולסייע לה.

3.19          מסלול התשלומים יאפשר לנציג לקבוע את זהות המשתמשים להם תינתן גישה לחלק מן המידע בחשבון אותו ינהל הנציג בשם הועד והמשמש מסכים לכך ומוותר על כל טענה בעניין.

3.20          ההצטרפות למסלול התשלומים והמשך השימוש בו כפופים לאישור הנציג, מנהל האתר והחברה.

3.21          משתמש שאושרה השתתפותו במסלול התשלומים יוכל, בכפוף לאישור הנהלת האתר והנציג, ליזום התקשרות עם גוף תשלומים מבין המופיעים באתר לשם ביצוע תשלומים לוועד.

3.22          המשתמש לבדו אחראי לבדוק ולאשר את מספר חשבון הבנק אליו הוא מבקש שיועברו תשלומים שישלם או שאליו יועברו תשלומים המיועדים אליו ("חשבון היעד") בעת הזנת פרטי החשבון. המשתמש מוותר במפורש באופן בלתי חוזר על כל טענה ותביעה בקשר עם העברת סכום כסף כלשהו לחשבון היעד.

3.23          שינוי חשבון היעד, מכל סיבה שהיא יצריך הקמת הוראות חיוב חדשות בהתייחס לחשבון היעד החדש ומתן הוראות חדשות מכל משתמש המבקש להעביר כסף לחשבון היעד החדש, לרבות דיירים שכבר נתנו הוראה ביחס לחשבון היעד הישן. המשתמש פוטר במפורש ובאופן בלתי חוזר את החברה, מנהליה, בעלי מניותיה ועובדיה מכל תביעה וטענה בעניין זה לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור מעלה גם בשל העברת כספים לחשבון בנק שאינו חשבון הבנק של הוועד, אי ביצוע או ביצוע לקוי או שגוי של העברת סכומי כסף מכל סיבה שהיא.

3.24          כל התקשרות בין משתמש לגוף תשלומים הינה באחריותו הבלבדית של המשתמש. החברה איננה ולא תהיה צד להתקשרות כאמור ואינה אחראית למעשי ומחדלי המשתמש ו/או גוף התשלומים והמשתמש מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל זכות, דרישה או תביעה בעניין.

3.25          ביטל משתמש כדין או שלא כדין תשלום ששולם לוועד – יופחת או יקוזז סכום התשלום שבוטל מכל סכום אשר הועבר ו/או יועבר לזכות הועד שהתשלום שנועד אליו בוטל כאמור. הועד יעביר לחברה או לפקודתה מיד עם דרישתה כל סכום שקיבל בגין כל תשלום שביטל.

3.26          מובהר כי במקרה של העברת תשלום ממשתמש לוועד, החברה אינה צד לפעולה. המשתמש פוטר את החברה מכל טענה ותביעה באשר לתשלום שהעביר או לא העביר משתמש לוועד ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים כי באחריותו בלבד להסדיר כל מחלוקת טענה ודרישה במישור היחסים בין דיירים או דייר לבין הוועד מבלי לערב בכך את החברה, אשר מוסכם כי אינה צד לעניין. המשתמש מתחייב לשאת בהוצאותיה הריאליות של החברה אם תצורף להליך משפטי בעניין זה או תידרש לעיסוק בו.

3.27          המשתמש מסכים כי החברה תמסור מידע אותו מסר המשתמש או מידע ביחס למשתמש ככל שהדבר נחוץ לצורך שיתוף פעולה עם רשויות החוק, הגנה על עניין משפטי של החברה, תיקון תקלות ושיפור פעילותה של מערכת HomeNet.

3.28          המשתמש לא יתחרה בחברה ובמערכת HomeNet.

3.29          המשתמש לבדו אחראי לאבטחת ציוד הקצה שברשותו והחברה לא תהא אחראית לכך.

3.30          אין להשתמש במערכת HomeNet בעת נהיגה או הפעלת רכב מנועי.

3.31          סיום או הפסקת השימוש במערכת HomeNet לא יפטור משתמש מכל התחייבות או חובה שקיבל על עצמו במפורש או מכללא עד אותה עת.

 

4. היעדר זכות ביטול בהעברות לוועד

4.1         המשתמש יודע ומסכים כי תשלום לוועד אינו מהווה עסקה במישור היחסים בין המשתמש לחברה, ולפיכך אינו ניתן לביטול וככל שיסבור משתמש כי הוא זכאי להשבה מלאה או חלקית של מה ששילם לוועד עליו להסדיר זאת באופן עצמאי מול הוועד והחברה לא תהיה צד לעניין.

4.2         מבלי לגרוע מן האמור מעלה ביטול עסקה בין משתמש לחברה תותר רק בשל העילות ובאופן הקבועים בחוק ובהתאם לחוק הגנת הצרכן. מודגש שוב כי תשלום של משתמש לוועד אינו עסקה בין המשתמש לחברה. משכך, המשתמש לא יהיה רשאי לבטל תשלום שיעביר לוועד באמצעות מערכת HomeNet. על המשתמש לשקול זאת לפני שיבצע העברה כאמור ו/או במידה ואינו משוכנע בחובתו לבצע העברה לוועד או בזכותו של הוועד לדרוש העברה כאמור ומומלץ למשתמש לברר זאת בשקידה ולקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע כל פעולה בעניין.

 

5. מחלוקות וטענות

5.1       הצדדים מסכימים כי כל מחלוקת בין המשתמש לחברה, מנהליה, בעלי מניותיה ועובדיה תידון בפני בורר אותו תמנה החברה לאחר שחתם על הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים, אלא אם מסר המשתמש לחברה הודעה באופן הקבוע בהסכם זה תוך 10 ימים לאחר משלוח הודעת החברה על מינוי הבורר, ולפיה הוא מסרב לקיים הליך בוררות או מבקש למנות בורר שיוסכם על שני הצדדים. הצדדים ישאו בשכר הבורר בחלקים שווים. הבורר יכריע במחלוקת לפי הוראות הסכם משתמש זה בלבד וקביעתו תהא סופי ומכרעת. אישור הסכם זה כמוהו כחתימה על הסכם בוררות והסמכת הבורר. סרב המשתמש להליך בוררות או לא הגיעו הצדדים להסכמה בדבר זהות הבורר כאמור מעלה, מוסכם כי הסמכות תהיה לבית משפט בעל הסמכות העניינית במחוז המרכז.,

5.2       מוסכם כי פעולה או אי פעולה של החברה באופן שלא נאסר במפורש בתקנון או בחוק לא יהוו עילה לתובענה או טענה כנגד החברה.

5.3       כל מקום בו ניתן להתנות על הוראה בדין תגברנה הוראות הסכם זה.

5.4       בכל מקרה לא יהיה זכאי משתמש לקבל סעד או סכום כסף מאת האתר, החברה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה ושלוחיה ששוויו המצטבר בכסף עולה על הסכום אותו שילם המשתמש ישירות למי מהם בהתאמה במהלך התקופה אליה מתייחסת המחלוקת. רק סכומי כסף בגינם הוציאה החברה חשבונית מס למשתמש ייחשבו סכומי כסף ששילם המשתמש לחברה. למען הסר ספק סכומי כסף ששולמו באמצעות החברה או גוף תשלומים לא ייחשבו סכומי כסף  ששילם המשתמש ישירות לחברה.

5.5       המשתמש ישפה את החברה בסכום ובמועד לפי דרישתה בגין כל נזק או תביעה

בשל הפרת הוראות הסכם משתמש זה בידי המשתמש.

5.6       בכל מחלוקת אשר לתכנים או פעולות שהופיעו באתר בעת כלשהי יהוו רישומי

החברה בעניין ראיה בלעדית ומכריעה.

 

 

6. העברת מידע מן האתר

החברה אינה מתחייבת למסור מידע על פעילויות משתמש במערכת HomeNet, לרבות למשתמש עצמו והיא תהא רשאית לעשות זאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובכפוף לקבלת תשלום הולם כפי שתקבע החברה מעת לעת. מנהל האתר יהיה רשאי להעביר מידע המופיע במערכת HomeNet לפי שיקול דעתו לכל רשות מוסמכת על פי דין.

 

7. משלוח הודעות ופרסומים

א. המשתמש יהיה רשאי לאשר קבלת פרסומים, הצעות ומבצעים שונים אולם החברה אינה מתחייבת לשלוח פרסומים כאמור.

ב. כל הודעה ששלח משתמש לכתובת הדואר האלקטרוני support@homenet.org.il תחשב כאילו נתקבלה בידי הנמען כעבור 48 שעות ממשלוחה או בסיום יום העסקים הבא לפי המאוחר. כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בדרך אחרת תחשב כאילו לא נתקבלה אף אם נתקבלה בפועל.

 

8. תוקפן של הוראות

קבעה רשות שיפוטית מוסמכת כי תניה או הוראה בהסכם זה אינן חוקיות, יוחלפו אלה בתניה או הוראה חוקית וקרובה ככל האפשר לכוונת ההוראה המקורית מבלי לפגוע בתוקפן של הוראות התקנון האחרות.

 

9. אחריות

החברה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה ושלוחיה לא יהיו אחראים בשל כל נזק, ישיר, עקיף, מסתבר, תוצאתי, צפוי, מקרי או אחר מכל מין וסוג שהוא ובכל סכום בקשר למערכת HomeNet, ישומיה והשימוש בה, שימוש שעשה המשתמש במערכת HomeNet, שימוש שעשו במערכת HomeNet צדדים שלישיים, התקשרויות בין משתמש לצד שלישי כלשהו או למשתמש/ים אחר/ים, אובדן מידע, אובדן רווחים, אובדן הכנסות, הפסקת שירות זמנית או קבועה, אובדן חלקי או מלא של תכנים שהעלה משתמש כלשהו, פגיעה בזכויות קניין רוחני מכל מין וסוג, פגיעה בסודות מסחריים, טעות, תקלת חומרה, כשל טכני, תוכנתי או אחר בין אם זמני או קבוע או כל נזק אחר. המשתמש פוטר בזאת את החברה, בעלי מניותיה, עובדיה ושלוחיה מכל אחריות, תביעה וטענה בכל העניינים האמורים מעלה בסעיף זה ובכל עניין אחר ככל שהדין מאפשר זאת.

 

10. התיישנות

המשתמש מאשר בזאת ומסכים במפורש כי תקופת ההתיישנות לכל מחלוקת, דרישה, טענה או עניין בין החברה, בעליה מניותיה, מנהליה, עובדיה ושלוחיה למי מן המשתמשים תעמוד על 12 חודשים מיום שנודעה העילה לצד הרואה עצמו נפגע. המשתמש מתחייב להעלות כל טענה או תביעה מיד כאשר נודע לו הדבר. הדבר נועד לאפשר פתרון מהיר וצמצום הנזק, מקום שיש כזה.

 

11. הוראות נוספות

הסכם זה ממצה את הבנות והסכמות הצדדים. הסכם זה לא יפורש כמקנה זכות או עילה לצד שלישי כלשהו. הימנעות או עיכוב במימוש זכות של החברה לא ייחשבו כויתור על אותה זכות. כתובתה היחידה של החברה לביצוע המצאות ולמשלוח דברי דואר הינה support@homenet.org.il

 

נגישות